DE VITUSKERK VAN TERSOAL

Vitus_kerk_tersoal_buro_wietze_dijkstra002Vitus_kerk_tersoal_buro_wietze_dijkstra001

 

Stichting Vituskerk – Tersoal

 

Boekje kerk april 2015
De stichting Vituskerk Tersoal is opgericht op 30 januari 2015.

 

Nieuwe afbeelding

 Jaarverslag kerk Tersoal Jaar 2015
Financieel overzicht Vituskerk Tersoal

Doelstelling en beleidsplan

De stichting heeft ten doel: het behoud van het kerkgebouw met kerkhof als cultureel erfgoed voor het dorp Tersoal en daartoe alles te verrichten wat bevorderlijk kan zijn ter verwezenlijking van het doel, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het bijeenbrengen, beheren en benutten van geldmiddelen ten behoeve van de instandhouding, onderhoud en/of restauratie van het kerkgebouw met kerkhof staande en gelegen aan de Koumelkerspaed 1 te Tersoal.
 • het in eigendom verkrijgen van voormeld kerkgebouw en kerkhof beschermen van de monumentale status (van rijkswege of gemeentelijk) van het kerkgebouw.
 • het samenwerken met instellingen die een soortgelijk doel hebben
 • het (doen) organiseren van sociaal culturele en andere activiteiten mede om fondsen te verwerven
 • het beheren en exploiteren van het kerkhof onder eerbiediging van de rechten en plichten ten aanzien van het kerkhof, één en ander op basis van de regelingen opgenomen in haar (huishoudelijk) reglement
 • het opstellen van een onderhoudsplan voor zes jaar of zoveel korter of langer als nodig is, één en ander met het oog op de regeling van de Monumentenzorg

Beloningsbeleid

Volgens artikel 7 van de akte van oprichting van de stichting Vituskerk Tersoal ontvangen de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 Verslag uitgeoefende activiteiten

Werkzaamheden voorafgaand aan de oprichting :

 • besprekingen met de PKN over de voorwaarden voor overname van kerk en kerkhof.
 • besprekingen met de PKN over financiering van de restauratie.
 • restauratie voorbereiden.
 •  onderzoek naar financiële mogelijkheden en draagvlak in het dorp.
 • fondsenwerving.
 • gedurende 4 jaar exposities en rondleidingen in de kerk en de toren georganiseerd.

Werkzaamheden nadat de Stichting is opgericht op 30-1-2015:

 • besprekingen met de PKN over overname van kerk en kerkhof en financiering van de restauratie
 • bouwteam samengesteld
 • fondsenwerving

De PKN is nu nog eigenaar van de kerk. Zodra alles geregeld is zal de kerk met kerkhof overgedragen worden aan de Stichting. Eind april zal de restauratie van de kerk starten.

De financiering is een eind op weg, maar er is nog een tekort. Zowel de Provincie als het Rijk als de Gemeente SWF hebben subsidie toegezegd. Voor het tekort is de Stichting bezig om fondsen te verwerven.

Financieel overzicht

 • Bij overdracht van kerk en kerkhof door de PKN naar de Stichting wordt het reserveringsfonds kerkhof €71.975,- (stand op 1-1-2014) overgedragen. Daarvan is een deel geoormerkt voor onderhoud.
 • Bij overdracht van kerk en kerkhof door de PKN naar de Stichting wordt het reserveringsfonds onderhoud kerk (€20.000) overgedragen. Dit fonds kan aangesproken worden voor de restauratie als er niet genoeg financiering is binnengekomen met fondsenwerving.
 • Wij gaan ervan uit dat de kosten en baten van toekomstige evenementen (exposities, lezingen, concerten, projecten) op nul uitkomen.

De afgelopen jaren is het reserveringsfonds van het kerkhof  door verkoop van grafbewijzen, onderhoudsbijdrage en opbrengst grafstenen,  gemiddeld met 3500 euro per jaar gegroeid.

In het jaar 2015 zullen de vaste lasten tot de overdracht voor rekening van de PKN komen, daarna voor rekening van de Stichting Vituskerk.

 Inrichting

Aanpassingen ivm multifunctioneel gebruik zoals verwarming, schilderwerk, verlichting, beamer, enz.

Gemeentelijke subsidie (aangevraagd; er is een mondelinge toezegging)  € 15.000